Felmentés lehetősége legfeljebb 2 testnevelés órán való aktív részvétel alól

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a értelmében:

 

„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,


b) iskolai sportkörben való sportolással,


c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,


d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.”

 

Iskolánkban a c) pont esetében a szülő – kizárólag az aláhúzott feltételek megléte mellett - írásban kérheti a legfeljebb 2 testnevelés órán való aktív részvétel alóli felmentést.

 

Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola határozza meg!

Amennyiben a testnevelés óra órarend szerint az első, vagy az utolsó órára esik, szülői kérésre a tanuló mentesülhet az iskolában való tartózkodás alól.

 

Ha az iskola által felmentésre kijelölt óra, vagy órák más tanórák közé ékelődnek, a felmentett tanuló köteles a testnevelés órán részt venni, de sporttevékenységet nem folytat. A hiányzás igazolására az egyéb tanóráról való távollétre vonatkozó szabályok érvényesek. Az ebben a bekezdésben taglalt esetben a tanuló szülői kérésre sem hagyhatja el az iskola épületét!

 

A felmentés engedélyezésének menete

 

1. A szülő – kizárólag a c) pontban leírt feltételek megléte esetén – formanyomtatványon írásbeli kérelmet nyújt be az iskola igazgatójához mely kérelemhez csatolja

 

a) a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló igazolást, vagy

 

b) az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és a tanévre érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.

 

2. A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelőtanár szakmai javaslata alapján a felmentést az iskola igazgatója – egy vagy legfeljebb két testnevelés órára vonatkozóan – engedélyezheti.

3. A felmentés az engedély aláírását követő hét első kijelölt testnevelés órájától kezdődően a rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre szólóan érvényes.

 

FIGYELEM!

Sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a testnevelés tantárgy
tantervében előírt – minden egészséges tanuló számára kötelezően teljesítendő – gyakorlat
végrehajtása alól nem kaphat felmentést.

 

Felmentési kérelem letöltése