Tankönyvekkel kapcsolatos információk

 

TÁJÉKOZTATÓ
2016/2017-es tanév tankönyvrendeléshez
1-4. évfolyam tanulók részére

 

Jogszabályi háttér:
·A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
·16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
·17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
 Az e törvény 40. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartó


a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt: általános iskola)


aa) negyedik évfolyamán 2016. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,


ab) első-harmadik évfolyamán, amennyiben a tanulók 2016. október 1-jei létszáma meghaladja a 2015/2016-ös tanév első-harmadik évfolyamára beiratkozott tanulók 2015. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év összegű tankönyvtámogatásra jogosult.


Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani.

 

A könyvtári pecséttel, sorszámmal ellátott (tartós) könyveket az aktuális tanév végén a tanulónak le kell adni. Iskolából való távozás, iskolaváltás alkalmával szintén vissza kell juttatni az átvett tankönyveket könyvtárunk részére. A térképek több évig (8. év végéig) maradnak használatban, a munkafüzeteket nem kérjük vissza.

 

 Békés, 2016. március 10.

 

A dokumentum PDF formátumban ITT letölthető!


 

 

TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017-es tanév tankönyvrendeléshez
5-8. évfolyam tanulók részére

Jogszabályi háttér:
· A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
· A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
· 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
· 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A 2016/2017-es tanévben a támogatás összege 12000 forint/fő/tanév.

Kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek az érintett évfolyam tanulói:

 

a) tartósan beteg,


b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,


c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,


d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy


e) gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat stb.).

 

Az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényt a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújtható be az iskolának.

 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény értelmében a tanuló október 1-jei tanulói jogviszonya alapozza meg a normatív kedvezmény igénybevételének alapját.

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani.

 

A könyvtári pecséttel, sorszámmal ellátott (tartós) könyveket az aktuális tanév végén a tanulónak le kell adni. Iskolából való távozás, iskolaváltás alkalmával szintén vissza kell juttatni az átvett tankönyveket könyvtárunk részére. A térképek több évig (8. év végéig) maradnak használatban, a munkafüzeteket nem kérjük vissza.

 

A tankönyvek elvesztése, megrongálódása esetén, azokat a tanév végén pótolni kell a házi rendben foglaltak szerint.

 

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” megnevezésű nyomtatvány
leadási határideje: 2016. március 31.

 

 Békés, 2016. március 10.

 

A dokumentum PDF formátumban ITT letölthető!


 

 

IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ
5-8. évf. tanulók számára
2016/2017-es tanév

 

Az intézmény neve: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Címe: 5630 Békés, József Attila u. 12.

OM-azonosítója: 200901

 

A tanuló neve:

 

Osztálya:

Lakcíme:

Tanulói azonosító száma:

A szülő (gondviselő) neve:

 

 

-

Lakcíme:

Szem.ig. szám:

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló (Kérjük, aláhúzással válaszoljon!)

 

  • Tartósan beteg,
  • Sajátos nevelési igényű
  • Három- vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
  • Gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-ban részesül.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

 

A könyvtári állományból átvett tankönyvek megrongálódása, elvesztése esetén, azokat a tanév végén pótolni kell a házirendben leírtak szerint.

 

Dátum: Békés, 2016…….                                                       ………………………………..
                                                                                                     Szülő aláírása

 

Kérjük, hogy az érvényes normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat másolatát mellékelni szíveskedjen, ugyanis az ingyenes tankönyveket csak ebben az esetben tudjuk biztosítani.

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:
igen      -       nem

 

Kelt: Békés, 2016. ……                                                       ………………………………..
                                                                                                  iskola igazgatójának aláírása

 

Nem vagyok jogosult/ nem kívánom igénybe venni a normatív kedvezményt

Dátum: Békés, 2016…….                                                        ………………………………..
                                                                                                      Szülő aláírása

 

A dokumentum PDF formátumban ITT letölthető!